TÜBİTAK (ULAKBİM) KPSS’siz/Lisans Mezunu 14 Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 16 Mart 2020 21:04

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığınca yayımlanan ilana göre; TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM – Ankara) bünyesinde görev yapmak üzere 14 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları:

– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

– Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli
olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (Herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

– İlanda belirtilen diğer genel ve özel şartları taşıyor olmak. (İlanın linki aşağıda verilmiştir.)

Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.ulakbim.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir. 

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 16 Mart 2020 (saat 17:00’da sona erecek) tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların “www.ulakbim.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olması gerekmektedir (Başvuru için öz geçmiş oluştururken istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Detaylar İçin İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.