TÜBİTAK’ tan Yeni 27 Personel Alım İlanı!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 15:37

TÜBİTAK yeni personel alım ilanı yayımladı. İlana göre 27 Personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve ilanın detayları haberimizde…

T.C. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 27 Personel alımı yapacak. Alımı yapılacak personel sayısı ve pozisyonları şöyle:

Kripto Analiz ve kriptografik sistem tasarımı konularında yürütülen projeler kapsamında kriptografik sistemlerin güvenlik analiz ve değerlendirmesinde görev almak üzere 5 Ar-Ge Personeli,

Kuantum Sistemleri ve Kuantum Kriptoloji alanında yürütülen projeler kapsamında görev almak üzere 5 Ar-Ge Personeli,

Merkezde yürütülen projeler kapsamında görev almak üzere 17 Ar-Ge Personeli istihdam edilecek.

Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Yalnızca İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir. 

Son Başvuru Tarihi: 9 Haziran 2019 (Saat 17:00′ a kadar)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

– Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı),

– Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı),

– Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

– Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2018-2019 Eğitim-Öğretim
Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış
yazı,

– YÖK Mezun Belgesi ya da henüz mezun olmamış adaylar için YÖK Öğrenci Belgesi
(e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

– Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi veya 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Dönemi sonunda mezun olacaklar için güncel transkript,

– Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili
olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu
gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

– Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigortalı Hizmet Dökümü,

– Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru İçin Genel Şartlar:

– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

– TBTK.BİLGEM.TDBY.2018-1 numaralı ilan kapsamında mülakata katılmaya hak
kazanmamış olmak.

– Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (Tecrübe Yılı / 15) + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması >= 3,20

– Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (hazırlık sınıfı eğitim süresi veya herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

– Alanında doktora mezunu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

– İngilizce yeterliliğini sınavla alınan puanla kanıtlamış olmak. Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler  dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Personel alımı ile ilgili tüm gelişme ve duyurular, kurumun web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Yeni İdari Bina PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: (262) 648 10 00 – 3548-3580-2434-1696-3517