Trakya Üniversitesi 25 Personel Alacak! Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Güncellenme Tarihi: 14 Mart 2020 07:10

Trakya Üniversitesinin yayımladığı ilana göre; Üniversitede görev yapmak üzere 25 ‘‘Sürekli İşçi” alınacaktır. Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarına alınacak personelin aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

– Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde belirtilen yaş şartlarını taşıyor olmak.

– Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve özel kanunlarda yer alan
şartları taşımak.

– Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

– Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilmemiş olmak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması
gerekmektedir.

– Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

– Adaylardan yapılan seçme (kura çekimi) ve değerlendirmeler (sınav) sonucu Güvenlik Görevlisi ve Temizlik görevlisi olarak çalışmaya hak kazananlar Üniversitenin ilçeler dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan birimlerinde görev yapacaklardır.

Başvuru Özel Şartları:

Güvenlik Görevlisi (10 Kişi – Erkek): 

– Herhangi bir önlisans veya lisans programından mezun olmak.

– Tartılma ve ölçülme: en az 1.70 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve 30 yaşını doldurmamış olmak.

– 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile
tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

– 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık
sorunu bulunmamak

– İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Temizlik Görevlisi (15 Kişi – Kadın/Erkek):

– İlköğretim veya Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarından mezun olmak.

– İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp  taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 13 Mart 2020 tarihine kadar İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

Bilgilendirme işlemleri aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Üniversitenin internet sitesinde ilan edilecektir.

Tüm Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.