Milli Savunma Bakanlığı 25 İlde 94 Sürekli İşçi Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 1 Ekim 2020 12:39

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı sürekli işçi alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatının birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak “Sürekli İşçi” unvanlı 94 (doksan dört) “Silahlı Güvenlik Görevlisi” alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 25 ilde 94 Sürekli İşçi alımı yapacak. Başvurular, 21 Eylül – 25 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak  yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

– Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

– Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 33 yaşından gün almamış olmak.

– Başvurunun son tarihi itibarıyla lise veya dengi bir okuldan ya da bir ön lisans programından mezun olmak.

– Başvurunun son tarihi itibarıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak.

– Bedenen ve sıhhen yerleşim yerleri dışında ve açık arazi koşullarında gece-gündüz çalışmaya elverişli olmak.

– Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 kilodan fazla yahut 15 kilodan az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmekte olup boy-kilo kilo bilgileri sağlık kuruluşlarınca belgelendirilmelidir).

– Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde,
tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmelidir).