Memurların Temel Hakları (657 Sayılı Kanun)

Güncellenme Tarihi: 1 Haziran 2019 19:26

Uygulamayı İsteme Hakkı

Madde 17 – Devlet memurları, bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

Mesleki Güvence Hakkı

Madde 18 – Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

Emeklilik Hakkı

Madde 19 – Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.

Çekilebilme Hakkı

Madde 20 – Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

Müracaat ve Şikâyette Bulunabilme, Dava Açabilme Hakkı

Madde 21 – Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Sendikal Faaliyette Bulunabilme ve Sendika Kurma Hakkı

Madde 22 – Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

İzin Hakkı

Madde 23 – Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.

Kovuşturma ve Yargılamada Özel Durum

“Madde 24 – Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.”

Devlet memurlarının savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

İsnat ve İftiralara Karşı Korunma

Madde 25 – Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.

Yolluk Hakkı

Görevli olduğu yerden başka yere gönderilen memurlara görevin durumuna göre geçici ya da sürekli görev yolluğu ödenir.

Maaş Hakkı

Memurlara görevleri karşılığında aylık maaş ödenir.

Diğer Hak ve Yardımlar

Çalışmayan eş için aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı ve ölüm yardımı memurlara tanınan haklardır.