İki Üniversite Büro Personeli Alımları Yapıyor! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 26 Şubat 2020 21:42

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre Artvin Çoruh Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi “Büro Personeli” kadrolarına personel alımları gerçekleştirecek. Alınacak sözleşmeli personelin lisans mezunu olması, KPSS puanı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir. Diğer şartlar ve detaylar aşağıda yer almaktadır.

Başvurular 11 Şubat – 25 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.

Artvin Çoruh Üniversitesi İlanına Başvuru Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

– Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli
bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak.

– İktisat, İşletme veya Muhasebe Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

– 2018 veya 2019 KPSS Lisans Sınavından 70 ve üzeri P3 puanı almış olmak.

– MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak.

Bu ilana başvurular, 25 Şubat 2020 (mesai bitimi) tarihine kadar (www.artvin.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formu eksiksiz doldurularak ilanda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen olarak yapılacaktır.

İlanın Tam Metni İçin TIKLAYINIZ.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İlanına Başvuru Şartları:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

– Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak).

– Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile
görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Başvuru özel şartları ilanda belirtilmiştir. İlanın linki aşağıda verilmiştir.

Başvurular, 25 Şubat 2020 tarihine kadar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgelerle birlikte (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler) şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İlanın Tam Metni İçin TIKLAYINIZ.