BDDK 33 Uzman Yardımcısı Alım İlanı! Giriş Sınavı İçin Başvuru Şartları Nelerdir? Nasıl Başvuru Yapılır?

Güncellenme Tarihi: 20 Kasım 2020 17:56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman Yardımcısı alımı için sınav duyurusu yapacağını duyurdu. Kurum ana hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bilişim alanında 33 adet Bankacılık Uzman Yardımcısı alınacak.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavının yazılı aşaması, 12 Aralık 2020 Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internet sitesinden duyurulacaktır. 

Başvuru Genel Şartları:

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

– 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen şartları taşımak (ilanda belirtilmiştir, ilanın linki sayfanın sonunda verilmiştir).

– 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26. maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

Başvuru Özel Şartları:

– Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

– 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), “KPSSP1 veya KPSSP2” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak.

– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 20 Kasım 2020 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden ulaşılabilecek ‘Başvuru Formu’ nun doldurulması suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz.