Atatürk Üniversitesi Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 466 Sözleşmeli Personel Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 9 Temmuz 2020 21:30

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, “Sözleşmeli Personel” istihdam edilecek. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan sağlık personeli alımı yapılacak. 11 farklı kadroya toplam 466 “Sözleşmeli Personel” alımı gerçekleştirilecek.

2018 yılı KPSS puanı esas alınarak Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Eczacı, Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen, Biyolog, Laborant, Röntgen Teknisyeni ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarına “Sözleşmeli Personel” alınacak. (Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda KPSS puan şartı aranmamaktadır.)

Adaylar İçin Genel Şartlar:

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

– Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

– 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3. ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

– Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (P94) puanı, ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puanı, lisans mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

– Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı dununu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

Başvuruda bulunacak adayların, Atatürk Üniversitesi’nin resmi internet adresi (https://hastaneilan.atauni.edu.tr) üzerinden en geç 9 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. (Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Online Başvuru İçin Tıklayınız.