Kadın Polis Alımı / Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü Eş ve Çocukları İçin Şartlar

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 14:59

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, Lisans Mezunu 2.500 Kadın, Önlisans Mezunu 500 Kadın olmak üzere toplam 3.000 Kadın Polis Alımı gerçekleştireceğini ilan etti. ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı KPSS puanı, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı KPSS puanı esas alınacak. Ayrıca 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak şartı aranıyor. 

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için;

Lisans Mezunları, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az 48 veya üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

Önlisans Mezunları için, 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az 56 veya üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almıyor.

Emniyet Teşkilatı Personelinden Şehit veya Vazife Malulü olanların, eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

Başvuru yapmak isteyenler, 08-22 Nisan 2019 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (http://www.pa.edu.tr) e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Sınav takvimi yine aynı siteden ilan edilecek.

BAŞVURU YAPMAK  İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

ç) Kadınlar için 162 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

d) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
    devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma
    ile neticelenmemiş olmak,

g) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt
cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.